Dydaktyka

Materiały do pobrania

Aby pobrać materiały należy wybrać przedmiot, a następnie właściwy plik.

 

Przedmioty

Pracownicy i doktoranci Katedry prowadzą blisko 30 przedmiotów z szeroko pojętej botaniki na kilku kierunkach studiów.

Lista prowadzonych przedmiotów

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe realizowane są w dwóch specjalnościach:

Prace licencjackie i magisterskie wykonywane w Katedrze mają znaczenie praktyczne. Są elementem badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry, a ich wyniki są publikowane.

Dzięki pracom waloryzującym możliwe jest powoływanie użytków ochronnych, takie prace kończą się wnioskiem do konserwatora przyrody o podjęcie działań ochroniarskich. Prace dotyczące taksonomii storczykowatych i porostów są ważne dla ochrony bogactwa naturalnego obszarów tropikalnych i stają się częścią publikowanych monografii i flor badanych obszarów.

Szczegółowe informacje nt. prac dyplomowych realizowanych w ramach specjalności:

Specjalność: Ekologia roślin i ochrona przyrody
Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody

Praca florystyczna - terenowa

Problematyka prac terenowych związana jest z inwentaryzacją i waloryzacją flory. Badania te przeprowadzane są na wybranym terenie, najczęściej jest to Trójmiasto i okolice, jak również możliwe jest wykonywanie pracy na innym dogodnym dla dyplomanta obszarze (np. w pobliżu miejsca zamieszkania). Praca terenowa polega na wykonywaniu spisów florystycznych, oznaczaniu gatunków i opracowywaniu wyników pod kątem rozmieszczenia roślin, udziału gatunków chronionych oraz ginących i zagrożonych w skali kraju i regionu, a także udziału antropofitów (czyli gatunków obcego pochodzenia, do których zaliczane są również rośliny inwazyjne).

Badania terenowe mogą dotyczyć również wybranych gatunków cennych przyrodniczo (czyli roślin objętych ochroną prawną, czy w różnym stopniu zagrożonych) lub też taksonów obcego pochodzenia, w tym uznanych za inwazyjne. Celem tych prac jest poznanie współczesnego rozmieszczenia roślin oraz określenie zasobów populacji i ich siedlisk.

Przykładowe zagadnienia / tematy prac dyplomowych:

 • Flora roślin naczyniowych wybranego interesującego przyrodniczo obszaru
 • Rozmieszczenie i zasoby wybranego gatunku lub grupy gatunków (chronionych, zagrożonych, inwazyjnych)
 • Flora wybranych cieków, mokradeł, parków, zadrzewień itp. na Żuławach Wiślanych lub Pojezierzu Kaszubskim

Praca florystyczna - literaturowa

Praca taka oparta jest na publikowanych i niepublikowanych materiałach archiwalnych i współczesnych. Szczególnie polecana jest dla studentów, którzy w krótkim czasie planują pogłębić swoją wiedzę florystyczną. Celem prac literaturowych jest poznanie historycznego i aktualnego rozmieszczenia roślin na Pomorzu Gdańskim.

Przykładowe zagadnienia / tematy prac dyplomowych:

 • Rozmieszczenie i zasoby wybranego gatunku (chronionego, zagrożonego, inwazyjnego) na Pomorzu Gdańskim
 • Różnorodność flory siedlisk leśnych / mokradłowych / antropogenicznych na Pomorzu Gdańskim

Osoby do kontaktu w sprawach prac dyplomowych:

 • dr Renata Afranowicz-Cieślak
 • dr Magdalena Lazarus
 • dr hab. Piotr Rutkowski

Specjalność: Taksonomia i filogeografia
Pracownia Taksonomii Roślin i Pracownia Lichenologii i Mykologii Eksperymentalnej

Prace można realizować w laboratorium, w terenie oraz w warunkach kameralnych pracując przy binokularze, komputerze.

Badania molekularne

Taksonomia molekularna wykorzystuje m.in. sekwencje DNA do oszacowania stopnia pokrewieństwa między badanymi organizmami (w naszej Katedrze zajmujemy się badaniem materiału genetycznego Orchidales i porostów).

Badania z zastosowaniem chromatografii cienkowarstwowej

Dzięki zastosowaniu tej metody można wykryć pewne grupy substancji, zwane wtórnymi metabolitami porostowymi, a zdobyte dane następnie wykorzystać w taksonomii porostów, badaniu ich zmienności chemicznej oraz identyfikacji zebranych okazów w trakcie badań terenowych.

Badania eksperymentalne

Badania nad biologią rzadkich gatunków roślin. Metodyka prac jest bardzo zróżnicowana np. prace terenowe mające na celu weryfikację danych o stanowiskach i ich stanie zachowania, wybranych aspektów biologii (np. zapylania).

Praca w warunkach kameralnych

Najczęściej jest to praca przy komputerze lub sprzęcie optycznym, wykorzystująca okazy zielnikowe i/lub literaturę jako źródło informacji. Materiał poddawany analizie w warunkach kameralnych może być zebrany przez autora pracy lub wcześniej zgromadzony przez innych badaczy czy tez wypożyczony z herbariów zagranicznych (badania porostów lub storczykowatych głównie obszarów tropikalnych). Kameralna część pracy, w zależności od jej tematu i rodzaju metod zastosowanych w terenie, może obejmować:

 • oznaczanie materiałów zielnikowych, analizę archiwalnych materiałów kartograficznych,
 • zestawianie i opracowanie wszelkiego rodzaju danych taksonomiczno-florystycznych,
 • tworzenie map rozmieszczenia badanych taksonów, wskazywanie miejsc ich powstania oraz śledzenie dróg migracji, analizy rozmieszczenia endemitów
 • porządkowanie informacji dotyczącej typologii i synonimiki badanych gatunków
 • opracowywanie rewizji, przeglądów i zestawień gatunków wybranego taksonu
 • prace kartograficzne obejmujące kartowanie i wykreślanie map (GIS)

Przykładowe zagadnienia / tematy prac dyplomowych:

 • Analizy filogeograficzne wybranych jednostek taksonomicznych roślin z wykorzystaniem następujących wybranych metod: biogeografia kladystyczna oraz metoda biogeograficznej analizy obszarów (PAE, BPA, DIVA)
 • Adaptacje kwiatów wybranych gatunków Orchidaceae do zapylania przez kolibry (metodyka – badania cytologiczne, SEM, TEM)
 • Atraktanty kwiatowe wybranych gatunków neotropikalnych i europejskich storczyków (metodyka – cytologia, SEM, analiza chemiczna)
 • Badania kariologiczne wybranych gatunków Orchidaceae (metodyka – cytologia)
 • Ewolucja wybranych grup storczyków na tle zmian geologicznych wybranych obszarów (metodyka – kalibrowanie molekularne)
 • Filogeneza wybranych grup storczykowatych (metodyka – badania molekularne)
 • Rewizje taksonomiczne wybranych rodzajów storczyków neotropikalnych, afrykańskich lub nowogwinejskich (metodyka – klasyczna taksonomia)
 • Analiza rozmieszczenia storczyków afrykańskich lub gujańskich (metodyka – numeryczne, fitogeograficzne)
 • Chemotaksonomia i filogeneza wybranych grup porostów (głównie porosty tropikalne)

Osoby do kontaktu w sprawach prac dyplomowych:

 • prof. dr hab. Martin Kukwa
 • dr hab. prof. UG Joanna Mytnik
 • dr Przemysław Baranow