KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

mgr inż. Emilia Święczkowska
mgr inż. Emilia Święczkowska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorantka
Nr pokoju: C/418
Konsultacje: poniedziałek i wtorek: 11.00-14.00
Zainteresowania: Biologia i ekologia storczykowatych, zwłaszcza gatunków krajowych; ochrona przyrody oraz biologia konserwatorska; antropizacja szaty roślinnej; florystyka, architektura krajobrazu.

Zainteresowania pozabiologiczne: podróże po krajach „wschodu”, literatura, sport.

Publikacje:
2009
1. Kolanowska M., Naumowicz J., Święczkowska E., Wojas L. 2009. Występowanie gatunków z rodziny Orchidaceae w pobliżu szlaków turystycznych Pienińskiego Parku Narodowego”. – W: Agata Ćwik, Zespół (red.), Materiały XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, Iwonicz 23 – 26 października 2008. Wyd. UR, Koło Naukowe Przyrodników UR, Rzeszów 2009, 21-28 ss.
2010
2. Święczkowska E. 2010. Masowy pojaw Epipogium aphyllum Sw. na stanowisku w sąsiedztwie Cementowni Wejherowo w świetle dotychczasowych notowań na Pomorzu Gdańskim. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 177-187.
2011
4. Stefaniak A., Adamowski W., Święczkowska E., Jakubska-Busse A. 2011. Tendencje rozwojowe populacji Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) na siedliskach antropogenicznych. – Acta Bot. Siles. 7: 189-196.
5. Święczkowska E. 2011. Charakterystyka populacji Epipogium aphyllum Sw. na stanowisku antropogenicznym w pobliżu Cementowni Wejherowo (Pobrzeże Kaszubskie) – W: Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz A. (red.), Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona. Alter Studio, Białystok 2011, 60-65 ss.
2012
6. Kolanowska M., Naumowicz J., Święczkowska E., Naczk A. 2012. Nowe stanowiska dwulistnika muszego Ophrys insectifera L. (Orchidaceae) w Pienińskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68(2): 143-145.
7. Święczkowska E 2012. Nietypowy pojaw Epipogium aphyllum Sw. poza sezonem wegetacyjnym na Pobrzeżu Kaszubskim. Fragm. Florist. et Geobot. Polon. 19(1): 199-200.

Projekty badawcze
1. 2009.05.01 - 2011.08.31 – „Występowanie gatunków z rodziny Orchidaceae na terenie Pienińskiego Parku Narodowego” grant finansowany przez Uniwersytet Gdański – wykonawca grantu.
2. 2011 r. (czerwiec – grudzień) – „Ekologia zapylania Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser w odniesieniu do apofityzmu gatunku” grant finansowany przez Uniwersytet Gdański w ramach konkursu dla młodych naukowców – kierownik grantu.
3. 2011 czerwiec - 2013 czerwiec – „Biologia, ekologia i ochrona ex situ storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum Sw.) na Pomorzu gdańskim” grant współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wykonawca grantu.
4. 2012 (kwiecień – grudzień) – „Analiza wybranych aspektów biologii i ekologii storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum Sw.) w kontekście ochrony gatunkowej” grant finansowany przez Uniwersytet Gdański w ramach konkursu dla młodych naukowców – kierownik grantu.
5. 2012.08.30-2015.08.30 – Próba optymalizacji warunków wzrostu i rozwoju populacji storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum Sw.) na podstawie analizy wybranych aspektów biologii i ekologii tego gatunku” grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM – kierownik grantu.

Staże/praktyki
1. 01.09.2010-30.11.2011 – udział w projekcie pt. „Renaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych torfowiskach wysokich województwa pomorskiego” (RenSiedTorf - POIS.05.01.00-00-327/10; 356/2011/Wn-01/OP-WK-PS/D) – pracownik pomocniczy.
2. 19.06.2011-26.06.2011 – Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki.
3. 25.10-30.11.2010 – udział w metaplantacji kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine) z terenu portu lotniczego Gdynia-Kosakowo” – pracownik pomocniczy.
4. 04.07.2010-25.07.2010 – Białowieska Stacja Geobotaniczna, Uniwersytet Warszawski;
5. 2009 r. (wrzesień) – udział w metaplantacji kruszczyka rdzawoczerwonego (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser) i kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine (L.) Crantz s. str.) z terenu rozbudowy falochronu w Porcie Północnym, Westerplatte” – pracownik pomocniczy;
6. 01.10-30.11.2009 – udział w projekcie pt. „Restytucja roślinności torfowiskowej na zdegradowanych torfowiskach wysokich województwa pomorskiego” POIŚ.05.01.00-00-017/08 – pracownik pomocniczy.

Konferencje
1. Kolanowska M., Naczk A., Święczkowska E. „Storczyki Pienińskiego Parku Narodowego” (poster). Konferencja naukowa „Pieniny-Zapora-Zmiany”. Spiska Stara Wieś (Słowacja), Niedzica (Polska), 14-15 października 2010 r.;
2. Stefaniak A., Święczkowska E. „Zapylacze Epipactis helleborine” (referat). SymBioZa 2011 - Sympozjum Biologii Zapylania. Kazimierz Dolny, 9 – 10 kwietnia 2011 r.;
3. Święczkowska E., Kazimierski J., Naczk A. „Stan zachowania szaty roślinnej w rezerwacie przyrody „Torfowisko Potoczek” na Pomorzu Zachodnim i perspektywy jej dalszej ochrony” (poster). Warsztaty Naukowe pt. „Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona”. Wawrzkowizna, 1-3 czerwiec 2011 r.;
4. Święczkowska E. „Masowe występowanie Epipogium aphyllum Sw. w okolicy cementowni na Pobrzeżu Kaszubskim” (referat). II Ogólnopolska Konferencja Storczykowa. Gugny, 13-15 czerwca 2011 r.;
5. Stefaniak A., Adamowski W., Święczkowska E. „Wybrane cechy populacji Epipactis helleborine na siedliskach przekształconych przez człowieka” (poster). Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Synantropizacja w dobie zmian roślinności biologicznej”. Wrocław, 30.06-02.07.2011 r.

Szkolenia/kursy
1. 2008 r. (luty – czerwiec) – międzynarodowy kurs „A Sustainable Baltic Region”.
2. 2009 r. (wrzesień – styczeń) – międzynarodowy kurs „The Baltic Sea Environment”.
3. 2009 r. (sierpień) – udział w szkoleniu dla ekspertów przyrodniczych o specjalności: botanik.
4. 2011 r. (listopad – grudzień) – udział w: „Szkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych”.

zaloguj