KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

prof. dr hab. Jacek Herbich
prof. dr hab. Jacek Herbich
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
Telefon: 58 523 6175
Nr pokoju: C/413
Zainteresowania:
Metodyka badań geobotanicznych, ochrona przyrody, kartograficzne rekonstrukcje dawnej roślinności rzeczywistej, zróżnicowanie i antropogeniczne zmiany szaty roślinnej.

Publikacje:
1995
1. Herbich J. 1995. Uwarunkowania występowania grądów i buczyn w dolinach na niżu. W: Mirek Z., Wójcicki J. (red.), Szata roślinna Polski w procesie przemian. Mater. 50 Zjazdu PTB w Krakowie: 138.
2. Herbich J. 1995. Ochrona szaty roślinnej. W: M. Przewoźniak (red.), Ochrona przyrody w regionie gdańskim. Wyd. Naukowe Boguccy, Poznań, s. 49-61.
3. Herbich J. 1995. Szata roślinna Gdańska. W: Januszajtis (red.), Pamiątkowa Księga Gdańska. Lwy Gdańskie, Gdańsk.
4. Herbich J., Gromadzki M. 1995. Ochrona przyrody w Gdańsku. W: Januszajtis (red.), Pamiątkowa Księga Gdańska. Lwy Gdańskie, Gdańsk.
5. Herbichowa M., Herbich J. 1995. Changes in vegetation of Polish coastal pine forests as a result of recreation impact. In: van Dijk H.W.J. (ed.); Management and Preservation of Coastal Habitats. Proceedings of a Multidisciplinary Workshop in Jastrzębia Góra, Poland. Wyd. EUCC Holandia, s. 133-141.
1996
6. Herbich J. 1996. Przyroda parków krajobrazowych jako obiekt badań przyrodniczych. Schodno, 28.09.1996. Mat. konf.
7. Herbich J. 1996,Relationships between the Contemporary Distribution of Weed Types and Earlier Settlements along the Lower Vistula Banks (Northern Poland). Archaeological Prospection, Vol. 3: 1-11.
8. Herbich J. 1996, Walory przyrodnicze dolin rzek polskich. OTOP.
9. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996. Kartograficzna rekonstrukcja dawnej roślinności rzeczywistej na podstawie zdjęć lotniczych i modelowania warunków wodnych. „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”; Gdańsk-Starbienino, 16-18 maja 1996. Mat. konf.: 73 (abstrakt).
10. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996. Kartograficzna rekonstrukcja dawnej roślinności rzeczywistej na podstawie zdjęć lotniczych i modelowania warunków wodnych. W: M. Kistowski (red.); Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu 2: 81-83.
11. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996. Problemy aktywnej ochrony szaty roślinnej zmienionych torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów województwa gdańskiego. „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”; Gdańsk-Starbienino, 16-18 maja 1996. Mat. konf.: 33 (abstrakt).
12. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1996. Problemy aktywnej ochrony szaty roślinnej zmienionych torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów województwa gdańskiego. W: M. Kistowski (red.); Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu 2: 88-94.
13. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996. Problemy i program czynnej ochrony oraz restytucji zbiorowisk leśnych na podłożu torfowym (na przykładzie wybranych rezerwatów Pojezierza Kaszubskiego). Kollokwium nauk. "Problemy ochrony i urządzania biocenoz leśnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Ojcowski PN 10-12.09.1990.
14. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996. Prognozowanie zmian roślinności mokradeł i torfowisk na podstawie numerycznego modelowania warunków wodnych. „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”; Gdańsk-Starbienino, 16-18 maja 1996. Mat. konf.: 75 (abstrakt).
15. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996. Prognozowanie zmian roślinności obszarów podmokłych na podstawie numerycznego modelowania warunków wodnych. W: M. Kistowski (red.) Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu 2: 84-87.
16. Herbichowa M., Herbich J. 1996. Głos w dyskusji „czym jest a czym nie jest renaturyzacja”.
17. Przegląd Przyrodniczy VII, 3-4: 109-112.
18. Herbichowa M., Herbich J., Herbich P. 1996. Koncepcje renaturyzacji szaty roślinnej torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów regionu gdańskiego. Przegl. Przyrodn., VII, 3-4: 95-108.
1997
19. Markowski R., Herbichowa M., Herbich J. 1997, Dr Jadwiga Stasiak (9.I.1942-22.XII.1996). Wiad. Bot. 41(3/4): 79-82.
20. Herbich J. 1997, Współczesne przemiany szaty roślinnej dolin Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego oraz podstawowe problemy jej ochrony. W: W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.), Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Materiały z sympozjum. Gdańsk, 28-30 września 1995 r. Wyd. Naukowe Boguccy, Poznań, s. 147-156.
21. Herbich J. 1997, Przyroda parków krajobrazowych jako obiekt badań. Przegląd Przyrodniczy VIII, 3: 9-14.
22. Herbich J. 1997, Nasilanie się antropopresji wraz z rozwojem cywilizacji. W: A. Baranowski (red. z. 1), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji. Zeszyty Zielonej Akademii. PKE, Gdańsk; 25-32.
23. Herbich J. 1997,Szata roślinna współczesnego Gdańska. Peribalticum.
24. Herbich J. 1997, Szata roślinna współczesnego Gdańska. Sprawozd. GTN.
25. Herbich J., Gromadzki M., 1997, Ochrona przyrody w Gdańsku. W: Przewoźniak M. (red.), Gdański Biuletyn Proekologiczny, 5-10.
26. Herbich J., Herbichowa M., Markowski R. 1997,Szata roślinna Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. W: Janta A. (red.), Nadmorski Park Krajobrazowy. Nadmorski Park Krajobrazowy, s. 36-56.
27. Herbich J., Meissner W., 1997,Ochrona przyrody. W: Janta A. (red.), Nadmorski Park Krajobrazowy. Nadmorski Park Krajobrazowy, s. 108-115.
1998
28. Herbichowa M., Herbich J. 1998, Kompleks torfowisk nakredowych, źródliskowych i mszarnych w Sulęczynie. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 213-216.
29. Herbich J., Warzocha J., 1998, Introduction to the Marine and Coastal Environment of Poland. In: Nordheim H., Boedeker D. (ed.), Red List of Marine and Coastal Biotopes and Biotope Complexes of the Baltic Sea, Belt Sea and Kattegat. Baltic Marine Environment Proc. 75, ss : 47-51.
30. Herbich J., Warzocha J., 1998, Baltic Sea Protection Areas Network and Polish Red List of Marine and Coastal Biotopes against the Background of the Helsinki Commission (HELCOM) Environment Committee Nature Activities. In: P. Nowicki (ed.), The Green Backbone of Central and Eastern Europe. Man and Nature, vol. 3: 116-129.
31. Furmańczyk K., Herbich J., Petelski K., Sznajderska K., 1998, Pojezierze Kaszubskie. W: Olędzki J.R. (red.), Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych. PWN, Warszawa: 45-46.
32. Herbich J., Markowski R. 1998, Jar Raduni. Flora roślin naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków górskich. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 165-171.
33. Herbich J., Markowski R. 1998, Mierzeja Wiślana i Żuławy. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 249-258.
34. Herbich J., Herbichowa M. Jar Raduni. 1998, Naturalne zbiorowiska leśne. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 173-177.
35. Herbich J., Herbichowa M. 1998, Wstępne wyniki badań nad roślinnością dróg w borach strefy przymroskiej. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8: 5-18.
36. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1998, Staniszewskie Błoto - antropogeniczne zmiany i koncepcja ochrona. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 187-191.
37. Herbich J. 1998, Szata roślinna jako bioindykator procesów zachodzących w dolinach - wnioski dla ochrony przyrody. Przegl. Przyr. IX (1/2): 13-31.
38. Herbich J. 1998, Pojezierze Kaszubskie. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 143-153.
39. Herbich J. 1998, Jar Raduni. Geneza przełomu. Związek roślinności z wiekiem stoków. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 161-164.
40. Herbich J. 1998, Jar Raduni. Zmiany, zagrożenia i podstawowe problemy ochrony szaty roślinnej. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 179-180.
41. Herbich J. 1998, Staniszewskie Zdroje - ochrona szaty roślinnej źródlisk. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 181-186. patrz „Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona”.
42. Herbich J. 1998, Łąki nad Jeziorem Patulskim - przykład problemu aktywnej ochrony szaty roślinnej mokrych łąk. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 193-198.
43. Herbich J. 1998, Czerwona Księga nadmorskich biotopów lądowych polskiej strefy Morza Bałtyckiego. W: J. Miądlikowska (red.), Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB Gdańsk, 15-19.IX.1998. Streszczenia referatów. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 183.
44. Herbich J. 1998, Parki Narodowe w Polsce. Autor nieokreślony. Sport i Turystyka - Muza SA, Warszawa 1997, wydanie 2. 287 ss. Recenzja. Przegl. Przyr. IX(3): 133-136.
45. Herbich J. 1998, Pojezierze Kaszubskie. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 143-153.
46. Herbich J. 1998, Threats and problems of protection of terrestrial biotopes in the Polish coastal zone. Biul. ECNC.
47. Herbich J. 1998, Problemy ochrony roślinności wtórnej i zmienionej pod wpływem działalności człowieka. KOP PAN, Wyd. Inst. Ochrony Przyrody.
48. Herbich J. 1998, Zróżnicowanie i problemy ochrony roślinności torfowisk Pojezierza Kaszubskiego. Biul. Nauk. ART Olsztyn.
49. Herbich J. 1998, Description of Marine and Coastal Biotope Complexes of the Baltic Sea, Belt Sea and Kattegat. In: Nordheim H., Boedeker D. (ed.), Red List of Marine and Coastal Biotopes and Biotope Complexes of the Baltic Sea, Belt Sea and Kattegat. Baltic Marine Environment Proc. 75, ss. 60-66.
50. Herbich J. 1998, Description of Marine and Coastal Biotopes of the Baltic Sea, Belt Sea and Kattegat. In: Nordheim H, Boedeker D. (ed.), Red List of Marine and Coastal Biotopes and Biotope Complexes of the Baltic Sea, Belt Sea and Kattegat. Baltic Marine Environment Proc. 75, ss. 71-77.
1999
51. Herbich J. 1999, Plany ochrony, czyli coś jesteśmy winni przyrodzie. Przegl. Przyrodn. X(1/2): 3-15.
52. Herbich J. 1999, Zaniechanie użytkowania mokrych łąk jako stymulator zmian ich szaty roślinnej (na przykładzie Pomorza). Konferencja „Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej”, Poznań 3-4.12.1999. Zakład Taksonomii Roślin UAM: 16.
53. Herbich J., Warzocha J., 1999, Czerwona lista biotopów morskich i nadmorskich w polskiej strefie Bałtyku. Ochr. Przyr. 56: 3-16.
2000
54. Herbich J. 2000, Flora planowanego rezerwatu „Łąki nad Jeziorem Patulskim” na Pojezierzu Kaszubskim. [W]: R. Markowski, D. L. Szlachetko, W. Fałtynowicz, P. Rutkowski (red.). Współczesny stan flory roślin naczyniowych i grzybów w regionie gdańskim Materiały. 1. Acta Botanica Cassubica 1: 21-30.
55. Herbich J. 2000, Zmiany w roślinności rezerwatu „Staniszewskie Błoto” w ciągu ostatnich trzydziestu lat.Prace Geogr. IGiPZ PAN.
56. Herbich J. 2000, Plant cover of contemporary Gdańsk. Peribalticum VIII,GTN, s. 55-68.
57. Herbich J. 2000, Przydatność pojedynczego monochromatycznego zdjęcia lotniczego jako jedynej podstawy mapy roślinności – wyniki pełnego eksperymentu. Prace Geogr. IGiPZ PAN.
58. Herbich J. 2000, Kaszubski Park Krajobrazowy. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
59. Herbich J. 2000, Rezerwat Beka. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
60. Herbich J. 2000, Rezerwat Gniazda orła bielika. W: Z. Mirek i in. (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
61. Herbich J. 2000, Rezerwat Jar rzeki Raduni. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
62. Herbich J. 2000, Rezerwat Mierzeja Sarbska. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
63. Herbich J. 2000, Rezerwat Ostrzycki Las. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
64. Herbich J. 2000, Rezerwat Przylądek Rozewski. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
65. Herbich J. 2000, Rezerwat Staniszewskie Zdroje. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
66. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Słowiński Park Narodowy. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
67. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Rezerwat Białogóra. W: Z. Mirek i in. (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
68. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Rezerwat Janiewickie Bagno. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
69. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Rezerwat Jeziorka Chośnickie. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
70. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Rezerwat Piaśnickie Łąki. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
71. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Szata roślinna torfowisk. W: Ilnicki (red.) Torfy i torfowiska. Wyd im Cieszkowskiego, Poznań.
72. Herbich J., Herbichowa M., Buliński M., 2000, Szata roślinna – walory, zagrożenia, ochrona. W: M. Przewoźniak (red.), Kaszubski Park Krajobrazowy – walory, zagrożenia, ochrona. Marpress, Gdańsk, 75-123.
73. Herbichowa M., Herbich J, Siemion D., 2000, Flora planowanego rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie” na Pojezierzu Kaszubskim [W]: R. Markowski, D. L. Szlachetko, W. Fałtynowicz, P. Rutkowski (red.). Współczesny stan flory roślin naczyniowych i grzybów w regionie gdańskim Materiały. 1. Acta Botanica Cassubica 1: 7-20.
2001
74. Herbich J. 2001. Lathyrus pisiformis. W: Polska Czerwona Księga Roślin. (red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki). Kraków, s. 223-224.
75. Herbich J. 2001. Przydatność pojedynczego monochromatycznego zdjęcia lotniczego jako jedynej podstawy mapy roślinności – wyniki pewnego eksperymentu. Prace Geograficzne, 178: 133-142.
76. Herbich J. 2001. Zmiany w roślinności rezerwatu „Staniszewskie Błoto” w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Prace Geograficzne, 179: 85-94.
77. Herbich J. 2001. Zróżnicowanie i problemy ochrony roślinności torfowisk Pojezierza Kaszubskiego. Acta Bot. Warmiae et Masuriae, 1: 59-69.
78. Herbich J., Herbichowa M. 2001. Ekosystemy nieleśne-specyfika, zagrożenia, ochrona. W: M. Przewoźniak (red.) Wdzydzki Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony (przyroda-kultura-krajobraz). Mat. Do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego, t. 4, s:87-112.
79. Herbich J., Herbichowa M. 2001. Flora – jej walory i ochrona. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego 6. s.111-126.
80. Herbich J., Herbichowa M. 2001. Zbiorowiska roślinne – specyfika, zagrożenia i ochrona. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego 6. s. 81-110.
81. Herbichowa M., Herbich J. 2001. Nowe stanowisko Petasites albus (L.) Gaertn. na Niżu Polskim. Acta Bot. Cassubica, 2: 93-96.
2002
82. Herbich J. 2002. Conception of a red list of terrestrial plant communities in Gdańsk Pomerania. Nature Conservation, 59: 19-31
83. Herbich J. 2002. Problemy badań przyrody parków krajobrazowych. W: Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce (red. J.K. Kurowski, P. Witosławski). Wyd. UŁ, s. 46-49.
84. Herbich J., Herbichowa M. 2002. Szata roślinna torfowisk Polski. W: Ilnicki P. (red.)Torfowiska i torf. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 179-203.
2003
85. Herbich J. 2003. “Natura 2000”. Dyrektywa siedliskowa – założenia, realizacja, perspektywy. Parki Narodowe, 2:3-8.
86. Herbich J. 2003. Ochrona siedlisk nadmorskich w sieci Natura 2000. W: Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa (red. M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek). Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, s. 93-101.
2004
87. Herbich J. 2004. Zmiany, zagrożenia i problemy ochrony przyrody polskiej strefy przymorskiej. W: środowisko polskiej strefy południowego Bałtyku-stan obecny i przewidywane zmiany w przededniu integracji europejskiej (red. J. Cyberski). GTN, Gdańsk, s. 145-156.
88. Herbich J. (red.) 2004. Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 4. Min. Środowiska, Warszawa, ss. 101.
89. Herbich J. (red.). 2004. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 5. Min. Środowiska, Warszawa, ss. 344.
90. Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 3. Min. Środowiska, Warszawa, ss. 101.
91. Herbich J. (red.). 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 1. Min. Środowiska, Warszawa, ss. 218.
92. Herbich J. (red.). 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa, ss. 220.
93. Herbich J. 2004. Kidzina na brzegu morskim. W: Herbich J. (red.). Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 1. Min. Środowiska, Warszawa, s. 65-68 .
94. Herbich J. 2004. Klify na wybrzeżu Bałtyku. W: Herbich J. (red.). Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 1. Min. Środowiska, Warszawa, s. 69-78.
95. Pawlaczyk P., Danielewicz W., Herbich J., Kwiatkowski P., Perzanowska J., 2004. Ciepłolubne buczyny storczykowe. W: Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 5. Min. Środowiska, Warszawa, s. 82-103.
2005
96. Herbich J., Herbichowa M. 2005. Zróżnicowanie i walory roślinności zlewni górnej Raduni. W: W. Lange (red.) Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie. Badania Limnologiczne, t. 3, s. 161-186.
97. Herbich J., Markowski R. 2005. Vegetation of the river Vistula delta in the aspect of anthropogenic changes. W: R. Gołębiewski (red.). Peribalticum IX. GTN, Gdańsk, s. 103-112.
98. Herbichowa M., Herbich J. 2005. Conservation of biodiversity in Pomerania mires-problems against the background of hitherto practice and knowledge. W: The future of Polish mires (ed. L. Wołejko, J. Jasnowska). Wyd. AR w Szczecinie, s. 149-158.
2006
99. Herbich J., Herbichowa M. 2006. Changes in the vegetation of disused wet meadows in subglacial channels of the Kashubian lakeland (Northern Poland). Pol. Bot. Studies, 22: 211-229.
100. Herbichowa M., Herbich J. 2006. Threats to the long-term existence of Eleocharis multicaulis (Sm.)Desv. Exposed to vegetation succession in dune slacks near Białogóra (Kashubian Seacoast, northern Poland). Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 107-110.
2009
101. Herbich J. 2009. Interpretation Manual of European Union Habitats – jedno ze źródeł problemów w identyfikacji siedlisk przyrodniczych. Przegląd Przyrodniczy, XIX/1-2: 43-52.
102. Herbich J., Herbich P., Herbichowa M., Ciechanowski M., Kukwa M. 2009. Zmiany i zagrożenia przyrody rezerwatów. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 265-309.
103. Herbich J., Herbichowa M. 2009. Siedliska przyrodnicze Natura 2000. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 143-146.
104. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 2009. Ogólna charakterystyka terenu. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 17-29.
105. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Jakubas D., Kukwa M., Ciechanowski M., Buczyński P., Zieliński S. 2009. Ochrona Przyrody. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 311-379.
106. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Ciechanowski M., Buczyński P., Dominiak P., Jakubas D., Serafin E., Zieliński S. 2009. Materiał i metody. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 31-44.
107. Herbich J., Herbichowa M., Kukwa M., Ciechanowski M. 2009. Znaczenie rezerwatów. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 381-399.
108. Ciechanowski M., Herbich J., Herbichowa M. 2009. Podsumowanie – różnorodność biologiczna obu rezerwatów i aktualny stan poznania ich Przyrody. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 401-409.
109. Herbichowa M., Herbich J. 2009. Szata roślinna. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 47-112.

zaloguj