KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański
Badania naukowe pracowników Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody koncentrują się wokół zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną, od poziomu molekularnego, przez gatunkowy aż do ekosystemalnego. Ważnym aspektem badań jest także ochrona różnorodności biologicznej zarówno w kraju jak i w skali globalnej.

Projekt badawczy na temat biologii i ekologii bardzo rzadkiego storczyka
W grudniu 2013 roku zakończył się trzyletni projekt badawczy dofinansowany ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku pt. "Biologia, ekologia i ochrona ex situ storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum Sw.) na Pomorzu Gdańskim". Naukowcy z Katedr Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG oraz Biotechnologii UG-GUMed przeprowadzili długoterminowe badania nad tym gatunkiem storczyka. Dzięki odkryciu dużej (ponad 700 pędów) i stabilnej populacji na Pomorzu, udało się poszerzyć wiedzę na temat wielu aspektów biologii i ekologii storzana bezlistnego, które ze względu na jego efemeryczność były dotąd słabo zbadane. Ponadto, za pomocą opracowanych markerów mikrosatelitarnych zbadano zróżnicowanie genetyczne tego gatunku. Techniki molekularne wykorzystano również do identyfikacji endofitów grzybowych. Opracowano także metodę długoterminowego przechowywania nasion i krioprezerwacji pyłku. Uzyskane dane pomogą w ochronie in situ i ex situ tego wymierającego gatunku.


Kierunki badań
Badania naukowe pracowników Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody koncentrują się wokół zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną, od poziomu molekularnego, przez gatunkowy aż do ekosystemalnego. Ważnym aspektem badań jest ochrona różnorodności biologicznej zarówno w kraju, jak i w skali globalnej. Poza badaniami prowadzonymi w różnych krajach Europy, pracownicy i doktoranci Katedry eksplorują naukowo tak odległe lądy, jak Ameryka Południowa (Gujana Francuska, Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Peru, Boliwia), Afryka (RPA, Madagaskar), Azja (Filipiny, Borneo, Tajlandia, Indonezja) czy Polinezja Francuska.GRANTY


REALIZOWANE


MNISW 3853/B/PO1/2010/39. Ocena skuteczności rewitalizacji torfowisk wysokich w oparciu o bilans węgla. Kierownik – P. Ćwiklińska.

MNISW 5819/B/PO1/2010/39. Zróżnicowanie taksonomiczno-geograficzne rzędu Orchidales na Wyżynie Gujańskiej. Kierownik – D. Szlachetko.

MNiSW 8124/B/PO1/2011/40. Genera et species Orchidalium. 1. Kierownik – D. Szlachetko.

538-L150-0812-12. Analiza wybranych aspektów biologii i ekologii storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum Sw.) w kontekście Ochrony gatunkowej. Kierownik – E. Święczkowska.


ZREALIZOWANE

KBN 417/PO4/2001/21. Specyfika szaty roślinnej zanikających koryt rzecznych na tle antropogenicznych przeobrażeń krajobrazu delty Wisły. Kierownik – R. Afranowicz.

KBN 581/PO4/2001/20. Fitocenotyczno-ekologiczna amplituda Carex chordorrhizaa, Carex pauciflora, Saxifraga hirculus oraz kształtowanie się zagęszczenia ich populacji na tle zróżnicowania warunków siedliskowych. Kierownik – J. Bloch.

MNISW 941/B/PO1/2020/39. Zmienność genetyczna oraz mikrostruktura przestrzenna populacji Eryngium maritimum L. w regionie Bałtyckim. Kierownik – S. Borzyszkowska.

KBN 1976/PO1/2007/32. Model zmian sukcesyjnych na spalonych fragmentach torfowisk wysokich strefy przymorskiej. Kierownik – A. Budyś.

KBN 289/PO4/2004/26. Synantropizacja flory roślin naczyniowych zróżnicowanych ekologicznie siedlisk torfowych strefy przymorskiej. Kierownik – A. Budyś.

KBN 303/PO4/2002/22. Kierunki antropogenicznych przemian flory roślin naczyniowych mezo- i eutroficznych siedlisk torfowych Równiny Błot Przymorskich (Pobrzeże Kaszubskie). Kierownik – A. Budyś.

KBN 1234/PO4/2000/19. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych pierwotnie oligotroficznych siedlisk Równiny Błot Przymorskich i Pradoliny Płutnicy (Pobrzeże Kaszubskie). Kierownik – A.Budyś.

KBN 299/PO4/2002/22. Efektywność zasiedlania przez wybrane gatunki z rodzaju Sphagnum zróżnicowanych pod względem hydrologicznym i fitocenotycznym torfowisk minerogenicznych poddanych antropopresji. Kierownik – P. Ćwiklińska.

KBN 1235/PO4/2000/19. Związki pomiędzy rozmieszczeniem, morfologią i składem florystycznym struktur kępowych z udziałem Sphagnum fuscum na minerogenicznych torfowiskach Pojezierza Kaszubskiego. Kierownik – P. Ćwiklińska.

MNiSW 2940/B/PO1/2008/34. Klasyfikacja wewnątrzrodzajowa taksonów z podplemienia Phragmipediinae Szlach. (Cypripediaceae) w oparciu o analizę wybranych fragmentów DNA i cechy morfologiczne. Kierownik – M. Górniak.

KBN 380/PO4/2003/24. Analiza sekwencji nukleotydowych ITS rodzajów Cyclopogon Presl., Cocleorchis i Warscaea Szlach. (Orchidaceae, Cyclopogoninae). Kierownik - M. Górniak.

KBN 428/PO4/2001/21. Zagrożone i ginące lądowe zbiorowiska roślinne Pomorza Gdańskiego - stan, przyczyny i kierunki przemian, perspektywy zachowania. Kierownik – J. Herbich.

KBN 434/PO4/2003/25. Przemiany szaty roślinnej wysp leśnych Pobrzeża Kaszubskiego jako odpowiedź na fragmentację kompleksów leśnych. Kierownik – J. Herbich. Główny wykonawca - A. Doborzyńska.

KBN 158/PO4/2002/23. Ekologia porostów brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth. Kierownik – W. Fałtynowicz. Główny wykonawca - A. Kowalewska.

KBN 1065/PO4/2000/19. Rozmieszczenie porostów na pniach brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth. na Mierzei Łebskiej i Pojezierzu Kaszubskim. Kierownik – A. Kowalewska.

KBN 454/PO4/2004/27. Porosty z grupy Cladonia chlorophaea w Polsce-taksonomia, rozmieszczenie, wymagania siedliskowe. Kierownik – M. Kukwa.

MNISW 632/B/PO1/2020/39. Zróżnicowanie i dynamika roślinności łąkowej na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Kierownik – M. Lazarus.

MNiSW 1584/PO1/2007/32. Analiza florystyczna i fitogeograficzna przedstawicieli Orchidales na przykładzie wyspy Mo’orea (Polinezja Francuska). Kierownik – H. Margońska.

KBN 399/PP4/2003/24. Rewizja taksonomiczna rodzajów z podplemienia Malaxidinae (Orchidales, Orchidaceae). Kierownik- H. Margońska.

KBN 396/PO4/2003/24. Ewolucja Stenorrhynchidinae Szlach. (Orchidaceae, Spiranthoideae) w świetle teorii refugiów. Kierownik - J. Minasiewicz.

MNiSW 3437/B/PO1/2008/35. Filogeneza i klasyfikacja Polystachinae (Orchidaceae) w oparciu o badania morfologiczne i molekularne. Kierownik - J. Mytnik-Ejsmont.

KBN 1151/PO4/2000/19. Rwizja taksonomiczna kompleksu Pelexia-Sarcoglottis (Cyclopodinae, Orchidaceae). Kierownik – J. Mytnik.

MNISW 5491/B/PO1/2020/39. Fitogeografia i zmienność genetyczna populacji w kompleksie Dactylorhiza incarnata/maculata (Orchidaceae) na Pobrzeżu i Pojezierzu Południowobałtyckim. Kierownik – A. Naczk.

KBN 515/PO4/2005/29. Mechanizm zapylania jako czynnik różnicujący w obrębie podplemion Oncidiinae i Maxillariinae (Orchidaceae, Vandoideae). Kierownik – P. Rutkowski.

KBN 584/PO4/2005/29. Flora Orchidales Tahiti (Polinezja Francuska). Kierownik – M. Sawicka.

MNiSW 3930/PO1/2007/33. Taksonomia i rozmieszczenie storczykowatych (Orchidaceae) w Andach Kolumbijskich. Kierownik – D. Szlachetko.

KBN 340/PO4/2001/21. Orchidaceae Afryki Środkowo-Zachodniej (Czad, Kamerun, Rep. Środkowoafrykańska, Gabon, Gwinea Równikowa, Kongo, Angola, Wyspy Zatoki Gwinejskiej). Kierownik – D. Szlachetko.

KBN 0842/PO4/98/15. Genera Orchidalium. Kierownik - D. Szlachetko.

KBN 0946/PO4/98/15. Rozmieszczenie, zasoby oraz ochrona zagrożonych i ginących gatunków roślin, porostów i grzybów makroskopowych Pomorza Gdańskiego. Kierownik - W. Fałtynowicz. Główni wykonawcy - D. Szlachetko, R. Markowski. Wykonawcy - J. Herbich, M. Herbich, J. Szmeja, M. Kukwa, P. Rutkowski, K. Żółkłoś.

MNiSW 947/B/PO1/2008/34. Rewizja taksonomiczna rodzaju Polystachya Hook. sekcji Polystachya. Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - P. Baranow.

KBN 133/PO1/2006/30. Rekonstrukcja filogenezy podplemienia Cymbidiinae. Klasyfikacja rodzaju Eulophia Lindl. (Orchidaceae). Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - D. Cieślicka.

MNiSW 3611/B/PO1/2008/35. Filogeneza i klasyfikacja rodzaju Elleanthus Presl. (Elleanthinae, Orchidaceae). Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca – M. Dudek.

KBN 402/PO4/2003/25. Ocena zasobów populacji wybranych gatunków storczykowatych na terenie Wielkopolski z uwzględnieniem warunków siedliskowych oraz zagrożeń. Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - A. Golis.

KBN 452/PO4/2004/27. Klasyfikacja rzędu Orchidales w świetle wybranych fragmentów DNA. Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - M. Górniak.

MNiSW 3426/B/PO1/2008/35. Porosty z rodzaju Porpidia Korb. W Polsce – studium ekologiczno-taksonomiczne. Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - A. Jabłońska.

KBN 583/PO4/2005/29. Analiza porównawcza struktur kwiatowych zwabiających owady u wybranych Bulbophyllinae Schlecht. i Pleurothallidinae Lindl. (Orchidaceae). Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - A. Kowalkowska.

KBN 455/PO4/2004/27. Rewizja rodzaju Bilabrella Lindl. (=Habenaria Willd., sekcja Replicate Kraenzl.) (Orchidaceae). Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - M. Kras-Łapińska.

KBN 0411/PO4/99/16. Rewizja taksonomiczna paleotropikalnego rodzaju Crepidium (Orchidaceae). Kierownik - D. Szlachetko. Główny wykonawca - H. Margońska.

KBN 339/PO4/2001/21. Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae). Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - J. Mytnik.

KBN 0410/PO4/98/16. Bioróżnorodność florystyczna Wybrzeża Kości Słoniowej na przykładzie Orchidaceae. Kierownik - D. Szlachetko. Główny wykonawca - T. Olszewski.

MNiSW 490/B/PO1/2008/34. Zróżnicowanie gatunkowe porostów z rodzaju Stereocaulon w Polsce-taksonomia, rozmieszczenie i wymagania siedliskowe. Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - M. Oset.

KBN 138/PO1/2006/30. Klasyfikacja i filogeneza podślemienia Maxillariinae Pfitz. (Orchidaceae, Vandeae) w świetle badań morfologicznych i molekularnych. Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - M. Sitko.

KBN 460/PO4/2004/27. Analiza filogenetyczna rodzaju Dracula Luer (Pleurothallidinae, Orchidaceae). Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - P. Tukałło.

KBN 407/PO4/2003/25. Kształtowanie się radialnych przyrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) pod wpływem gniazdowania kormoranów (Phalacrocorax carbosinensis L.) i czapli siwych (Ardea cinerea L.) na przykładzie kolonii w Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej. Kierownik – K. Żółkoś.

KBN 1064/PO4/2000/19. Kształtowanie się przyrostów radialnych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris w różnych warunkach fitocenotyczno-siedliskowych boru bażynowego w Słowińskim Parku Narodowym. Kierownik – K. Żółkoś.

BW/L150-5-0401-0. Rola enklaw leśnych w zachowaniu różnorodności florystycznej w krajobrazie rolniczym Żuław Wiślanych. Kierownik - R. Afranowicz.

BW/14AO-5-0084-7. Specyfika flory i roślinności siedlisk ruderalnych o różnej genezie i nasileniu antropopresji na przykładzie Żuław Wiślanych i Pobrzeża kaszubskiego. Kierownik – R. Afranowicz.

538-L150-0765-1. Filogeneza i klasyfikacja Cynorkis Thouars. (Orchidaceae) w oparciu o badania morfologiczne i molekularne. Kierownik – P. Baranow.

538-L150-0785-12. Różnice w przestrzennej strukturze genetycznej mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum L.) w mikroskali na przykładzie wybranych populacji lokalnych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Kierownik – S. Borzyszkowska.

538-L150-0774-1. Kod kreskowy DNA (DNA barcoding) i bank DNA chronionych roślin naczyniowych na terenie województwa pomorskiego. Kierownik- M. Górniak.

BW/L150-5-0089-9. Zapylanie jako czynnik różnicujący w obrębie rodzaju Pahiopedilum Pfitzer (Cypripediaceae). Kierownik – M. Górniak.

BW/L150-5-0407-0. Antropogeniczne przemiany roślinności łąkowej na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Kierownik – J. Herbich.

BW/14A0-5-0372-8. Zróżnicowanie roślinności łąkowej jako efekt gradientu klimatycznego na przykładzie Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego. Kierownik – J. Herbich.

BW/14AO-5-0236-5. Zmienność i wartość przyrodnicza wysp leśnych na przykładzie dolin w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Kierownik – J. Herbich.

BW/11BO-5-0203-4. Związki roślinności delty Wisły z genezą i wiekiem siedliska. Kierownik – J. Herbich.

BW/11BO-5-0160-3. Wyspy leśne Pobrzeża Kaszubskiego i Żuław Wiślanych – studium porównawcze wysp w krajobrazach o różnej genezie, wieku i antropopresji. Kierownik – J. Herbich.

BW/1101-5-0034-1. Reliktowość stanowisk wybranych gatunków borealnych na Pomorzu w świetle siedliskowo-botanicznych cech złóż torfowych. Kierownik – M. Herbich.

538-L150-0792-12. Zróżnicowanie morfologiczne i chemiczne rodzaju Lepraria Ach. w Boliwii na tle powiązań filogenetycznych. Kierownik – A. Jabłońska.

538-L150-0783-1. Zróżnicowanie taksonomiczne i geograficzne przedstawicieli Orchidaceae na obszarze departamentu Valle del Cauca w Kolumbii. Kierownik – M. Kolanowska.

BW/L150-5-0095-9. Badania porównawcze wybranych grup porostów (grupa Cladonia chlorophaea, rodzaje Porpidia, Stereocaulon i Ochrolechia). Kierownik - M. Kukwa.

BW/14AO-5-0331-6. Sorediowane porosty z rodzaju Ochrolechia w Polsce na tle zmienności morfologicznej i chemicznej w Europie i na świecie. Kierownik - M. Kukwa.

BW/14AO-5-0243-5. Rewizja taksonomiczna rodzaju Pseudoliparis Finet emed Szlach. & Marg. (Orchidaceae, Malaxidinae) z zastosowaniem metod klasycznych. Kierownik – H. Margońska.

BW/11BO-5-0171-3. Rewizja taksonomiczna rodzaju Malaxis Sol. ex Sw. (Orchidaceae, Malaxidinae) z zastosowaniem metod klasycznych. Kierownik – H. Margońska.

BW/14AO-5-0335-6. Struktura metapopulacji Liparis loeselii (L.) Rich. Opracowanie zasad ochrony rzadkiego i zagrożonego gatunku storczyka. Kierownik - J. Minasiewicz.

BW/11BO-5-0174-3. Ocena zróżnicowania genetycznego, wielkości populacji oraz warunków ich występowania jako podstawa planowania działań ochronnych dla zagrożonych gatunków na przykładzie Carex chordorrhiza Ehrh. Kierownik – J. Minasiewicz.

BW/11BO-5-0269-1. Problemy bioróżnorodności na poziomie gatunku na przykładzie Dactylorhiza incarnata (L.) Suv. (Orchidaceae). Kierownik – J. Minasiewicz.

3437/B/PO1/2008/35. Filogeneza i klasyfikacja Polystachinae (Orchidaceae) w oparciu o badania morfologiczne i molekularne. Kierownik – J. Mytnik-Ejsmont.

BW/14A0-5-0384-8. Rewizja taksonomiczna Polystachya Hook. (Orchidaceae). Kierownik – J. Mytnik-Ejsmont.

BW/14AO-5-0336-6. Rekonstrukcja filogenetyczna wybranych krytycznych grup Orchidales w oparciu o sekwencje ITS i trnH-pbsA. Kierownik - J. Mytnik.

BW/14A-5-0024-5. Studia nad różnorodnością i geografią storczyków Afryki. Kierownik – T. Olszewski.

BW/11BO-5-0213-4. Studia nad różnorodnością i geografią storczyków Afryki. Kierownik – T. Olszewski.

BW/14AO-5-0103-7. Analiza filogenetyczna taksonów podplemienia Bulbophyllinae – badania pilotażowe. Kierownik - P. Rutkowski. Główni wykonawcy - A. Kowalkowska, P. Tukałło.

BW/14AO-5-0250-5. Zróżnicowanie florystyczne i geograficzne storczykowatych na terenie Andów. Kierownik – P. Rutkowski.

BW/1101-5-0043-1. Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae). Kierownik – P. Rutkowski.

538-L150-0791-1. Ekologia zapylania Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bessser w odniesieniu do apofityzmu gatunku. Kierownik - E. Święczkowska.

BW/14A0-5-0392-8. Klasyfikacja i filogeneza rodzaju Elleanthus Presl. (Orchidaceae, Elleanthinae). Kierownik - D. Szlachetko.

BW/14AO-5-0109-7. Różnorodność biologiczna Andów kolumbijskich na przykładzie Orchidales. Kierownik – D.Szlachetko.

BW/11BO-5-0224-4. Flora storczykowatych (Orchidales) Gujany Francuskiej. Kierownik – D. Szlachetko.

BW/1101-5-0062-2. Rewizja podplemion Spiranthinae Lindl. i Stenorrhynehidinae Szlach. (Orchidaceae, Spiranthoideae) w Mesoameryce. Kierownik – D. Szlachetko.

BW/L150-5-420-0. Zmienność genetyczna i morfologiczna populacji Dactylorhiza majalis s.l. (Orchidaceae) na Pobrzeżu i Pojezierzu Południowobałtyckim. Kierownik – D. Szlachetko. Główny wykonawca - A. Naczk.
zaloguj