KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański
Pracowania Geobotaniki i Ochrony Przyrody

Tematyka badań Pracowni jest zróżnicowana i mieści się w granicach szeroko pojętej geobotaniki i ochrony przyrody. W oba te nurty wpisuje się aktywność wszystkich pracowników i doktorantów Pracowni, choć w różnym stopniu w poszczególnych tematach szczegółowych.

Prowadzimy badania nad zróżnicowaniem i przemianami szaty roślinnej w aspekcie naturalnej dynamiki krajobrazu oraz pod wpływem działalności człowieka. Należą tu między innymi badania nad stopniem naturalności, zmianami i synantropizacją flory regionu lub poszczególnych jego części albo typów ekosystemów.
Istotnym elementem naszej pracy jest doskonalenie metodyki badań geobotanicznych, w tym opracowywane i doskonalenie metod kartograficznej rekonstrukcji roślinności opartej na podstawie współczesnych badań z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, a także wykorzystanie metod GIS w badaniach przemian szaty roślinnej. Opracowujemy również koncepcje ochrony licznych obiektów chronionych (rezerwatów, parków krajobrazowych i parków narodowych).

Działamy aktywnie na rzecz ochrony niektórych typów ekosystemów. Opracowujemy ekologiczne podstawy reintrodukcji wybranych gatunków roślin. Przygotowaliśmy liczne podręczniki i poradniki ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Wiele uwagi poświęciliśmy badaniu rozmieszczenia i zasobów roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. Poznanie biologii i ekologii gatunków ginących i zagrożonych może bez wątpienia przyczynić się do opracowania właściwej strategii ich ochrony. Podsumowaniem naszych prac z zakresu ochrony przyrody jest publikacja czerwonych list gatunków, zbiorowisk roślinnych i biotopów.
zaloguj