Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody

Tematyka badawcza

Problematyka badawcza Pracowni dotyczy zróżnicowania i przemian szaty roślinnej. Prowadzimy badania nad rozmieszczeniem, stopniem naturalności, zmianami i synantropizacją flory i roślinności regionu. Przedmiotem naszego zainteresowania są rzadkie i ginące rośliny naczyniowe, a także gatunki obcego pochodzenia, w tym inwazyjne.

Metody

W pracy naukowej wykorzystujemy klasyczne metody stosowane w geobotanice i praktyczne metody teledetekcji i GIS. Przygotowujemy również koncepcje ochrony gatunków i obszarów cennych, w szczególności rezerwatów, parków krajobrazowych i parków narodowych.

Główne osiągnięcia

W dotychczasowej działalności Pracowni opracowane zostały podręczniki i poradniki ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000, czerwone listy zbiorowisk roślinnych i biotopów, regionalna czerwona lista gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego oraz monografie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Zrealizowane i bieżące projekty

Pracownicy

Doktoranci